Wypoczynek pracowników, emerytów, rencistów oraz uprawnionych członków ich rodzin Wypoczynek pracowników, emerytów, rencistów oraz uprawnionych członków ich rodzin regulowany jest Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 90 z dnia 23-03-2017. Dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 1 do tego zarządzenia. Osoby zainteresowane tą formą dofinansowania proszone są o wypełnienie "Wniosku o wczasy pod gruszą". Wnioski  należy składać max. do dnia 31 października 2017 r  na rok 2017 w Dziale Spraw Socjalnych UŁ ul. Narutowicza 68 pok 6 w godz. 7,30- 15,30   Wypoczynek dzieci i młodzieży Wypoczynek dzieci i młodzieży regulowany jest Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 90 z dnia 23-03-2017, dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 2 do tego zarządzenia, którego wyciąg znajduje się poniżej. Osoby zainteresowane tą formą dofinansowania proszone są o wypełnienie  "Wniosku o zakupie na kolonie". Wnioski należy składać w terminach:
  • kolonie i obozy letnie do 30.04 każdego roku
  • zimowiska do 30.11 każdego roku
Wysokość świadczeń socjalnych z ZFŚS na 2017 r. uzgodnione ze związkami zawodowymi 1. Wypoczynek pracowników i ich rodzin

Wczasy zorganizowane max. koszt skierowania w kraju i za granicą 1.800 zł

2. Wypoczynek dzieci i młodzieży ( w kraju i za granicą)

MAX. wartość skierowania na zimowiska - 1.200 zł MAX. wartość skierowania na kolonie i obozy w kraju-1.500 zł ; za granicą - 1.750 zł

Dofinansowania do wczasów dla pracowników UŁ oraz do kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży dotyczą zarówno wyjazdów krajowych jak i zagranicznych. Podstawą wypłaty dofinansowania jest faktura wystawiona przez Biuro organizujące wyjazd. 3. Wysokości pożyczek na cele mieszkaniowe z ZFŚS :
  • Remont bieżący mieszkania do 15.000 zł
  • Remont bieżący domu do 18.000 zł
  • Kupno mieszkania lub domu do 60.000 zł
  • Budowa domu do 60.000 zł
Tabela odpłatności dotycząca: wczasów pod gruszą, wczasów dla pracowników i ich rodzin kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży.
Przychód brutto na osobę Wysokość dof.wczasów pod gruszą na osobę odpłatności za wczasy dofinansow. wczasów odpłatności za kolonie-wyjazd 1-go dziecka odpłatności za kolonie -wyjazd 2-ki dzieci
Do 1.600zł 1.250 zł 10% 90 % ryczałt 100 zł ryczałt 100 zł
1.601 - 2.400 zł 1.100 zł 15 % 85 % 10 % 6%
2.401 - 3.200 zł 1000 zł 20 % 80 % 20 % 12 %
3.201 - 4.000 zł 900 zł 25 % 75 % 25 % 15 %
4.001 - 4.800 zł 800 zł 30 % 70 % 30 % 20 %
4.801 - 5.600 zł 650 zł 35 % 65 % 35 % 23 %
Powyżej 5.601 zł 500 zł 40 % 60 % 40 % 25 %
UWAGA ! W sytuacji kiedy procentowa odpłatność za kolonie lub obóz byłaby mniejsza od ustalonego ryczałtu, będzie ona naliczana  w wysokości ryczałtu. 4. DOFINANSOWANIA DO PRZEDSZKOLI

Przychód brutto na osobę

% dofinansowania

do 2400,00 zł 60% jednak nie więcej niż 180 zł
2401,00 - 4000,00 zł 50% jednak nie więcej niż 150 zł
4001,00 - 5600,00 zł 40% jednak nie więcej niż 120 zł
powyżej 5601,00 zł 30 % jednak nie więcej niż 90 zł
 

5.TABELA ODPŁATNOŚCI I DOFINANSOWAŃ KART FITPROFIT NA 2017 ROK

Przychód brutto na osobę
Karta imienna pełen zakres usług
Karta basenowa dla dziecka do 15 roku życia
Wartość karty
odpłatność pracownika
dofinansowanie UŁ
Wartość karty
odpłatność pracownika
dofinansowanie UŁ
Do 4.000,00 zł/m-c
70zł/m-c
30zł/m-c
40zł/m-c
20zł/m-c
5zł/m-c
15zł/m-c
Powyżej 4.000,00 /m-c
70zł/m-c
40zł/m-c
30zł/m-c
20zł/m-c
10zł/m-c
10zł/m-c
5A. TABELA DOFINANSOWAŃ DO KARNETÓW ZAKUPIONYCH INDYWIDUALNIE NA PŁYWALNIACH MIEJSKICH ORAZ DO ZAJĘĆ REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CWFIS PRZY UL. STYRSKIEJ (DOTYCZY EMERYTÓW UŁ)
Przychód brutto na osobę % dofinansowania % odpłatności
do 2400,00 zł 55% 45%
2401,00 - 4000,00 zł 50% 50%
4001,00 - 5600,00 zł 45% 55%
powyżej 5601,00 zł 40% 60%
        6. TABELA ODPŁATNOŚCI DOT. WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ DZIAŁ SOCJALNY ORAZ SEKCJI  DZIAŁAJĄCYCH W UŁ
Przychód brutto  na osobę % odpłatności  % dofinansowania 
Do 2400,00 zł 35% 65%
2401,00-4000,00 zł 40% 60%
4001,00-5600,00 zł 45% 55%
Powyżej 5601,00 zł 50% 50%
  7. TABELA DOFINANSOWAŃ DO ZAKUPIONYCH BILETÓW TEATRALNYCH MAX suma faktur - 500,00 zł
Przychód brutto na osobę % dofinansowania % odpłatności
Do 2400,00 zł 55% 45%
2401,00-4000,00 zł 50% 50%
4001,00-5600,00 zł 45% 55%
Powyżej 5601,00 zł 40% 60%