Dział Spraw Socjalnych informuje, że od 01.01.2014 r.  nie prowadzi sprzedaży biletów w ramach działalności kulturalno-oświatowej.

 

Dofinansowaniu podlegają spektakle teatralne, koncerty, imprezy estradowe, wstępy do muzeów i galerii sztuki.

 

Istnieje możliwość  otrzymania dofinansowania, którego podstawą  jest złożenie:

 

UWAGA!
Dział Spraw Socjalnych UŁ przypomina, że zgodnie z Zarządzeniem nr 208 Kanclerza UŁ z dn. 04.03.2020 r. w przypadku zatrudnienia na UŁ obojga małżonków, pracownikom tym oraz uprawnionym członkom ich rodzi nie przysługuje prawo do podwójnych świadczeń socjalnych.
W związku z powyższym, pracownicy ubiegający się o dofinansowanie z ZFŚS UŁ dla dziecka/dzieci (uprawnionych członków ich rodziny) powinni obowiązkowo w Dziale Spraw Socjalnych UŁ złożyć Deklarację z informacją, który z pracowników będzie uprawniony do pobierania świadczeń socjalnych na dziecko/dzieci.
Na podstawie Deklaracji pracownik (tylko jeden z małżonków) będzie uprawniony do ubiegania się o wszystkie typy świadczeń socjalnych dla wskazanych na dokumencie dziecka/dzieci.

 

Wniosek na 2019 rok  może być złożony wraz z pierwszym dokumentem stwierdzającym nabycie biletów tj. faktury, rachunku lub potwierdzenia przelewu na imprezę kulturalno -oświatową.

Dofinansowanie realizowane będzie w oparciu o tabelę dofinansowań na rok 2019.

Wypłata dofinansowania nastąpi w m-c bieżącym za faktury, rachunki, przelewy  dostarczone do 5 dnia tego miesiąca. Wszystkie dowody wpłat dostarczone po tym terminie skutkować będą  wypłatą dofinansowania w miesiącu następnym.

 

TABELA DOFINANSOWAŃ DO ZAKUPIONYCH BILETÓW TEATRALNYCH NA 2020 r.

 MAX suma faktur- 500,00 zł

 Przychód brutto na osobę % dofinansowania % odpłatności
 do 2400,00 zł 55% 45%
 2401,00 – 4000,00 zł 50% 50%
 4001,00 – 5600,00 zł 45% 55%
 powyżej 5601,00 zł 40% 60%