WIELKOŚCI  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH  Z  ZFŚS NA 2016r

 UZGODNIONE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

 
 1. WYPOCZYNEK PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN
Wczasy zorganizowane– max. koszt skierowania w kraju i za granicą– 1. 800 zł   WYSOKOŚĆ DOFINANSOWAŃ DO WCZASÓW „POD GRUSZĄ” Przychód brutto/osobę       dof. dla prac.,emeryta, rencisty UŁ oraz czł. rodziny pracownika               Do  -    1.600  zł           -  1.250  zł/osobę                           1.601  -   2.400 zł            -  1.100  zł/osobę                           2.401  -   3.200 zł            -  1.000   zł/osobę                          3.201  -   4.000 zł            -    900  zł/osobę        4.001  -   4.800 zł            -    800  zł/osobę        4.801  -   5.600 zł            -    650 zł/osobę                          powyżej – 5.601 zł            -     500  zł/osobę                                                                       Wnioski  należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  31 października 2016r  na rok 2016 w Dziale Spraw Socjalnych UŁ ul. Narutowicza 68 pok. 6  w godz. 7,30- 15,30  
 1. WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY ( w kraju i za granicą)
 • wartość skierowania na zimowiska 1.200 zł
 • MAX. wartość skierowania na kolonie i obozy w kraju -1.500 zł, za granicą -1.750 zł
         Dofinansowania do wczasów dla pracowników UŁ oraz do kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży dotyczą zarówno wyjazdów krajowych jak i zagranicznych. Podstawą wypłaty dofinansowania jest faktura wystawiona przez Biuro organizujące wyjazd.  
 1. WYSOKOŚCI POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE Z ZFŚS :
 • Remont bieżący mieszkania  do 15.000
 • Remont bieżący domu            do 18.000 zł
 • Kupno mieszkania lub domu do 60.000 zł
 • Budowa domu                           do 60.000 zł
 
 1. DOFINANSOWANIA DO PRZEDSZKOLI
Przychód brutto na osobę % dofinansowania
do 2400,00 zł 60% jednak nie więcej niż 180 zł
2401,00 – 4000,00 zł 50% jednak nie więcej niż 150 zł
4001,00 - 5600,00 zł 40% jednak nie więcej niż 120 zł
powyżej 5601,00 zł 30 % jednak nie więcej niż 90 zł
 
 1. TABELA ODPŁATNOŚCI DOT. ZAJĘĆ REKREACYJNYCH ORAZ DOFINANSOWAŃ DO KARNETÓW NA PŁYWALNIE MIEJSKIE ZAKUPIONYCH INDYWIDUALNIE

Przychód brutto pracownika z UŁ , emeryta, rencisty

% odpłatności

% dofinansowania

Do 3500,00 zł

45%

55%

3501,00-4500,00 zł

50%

50%

4501,00-5500,00 zł

55%

45%

Powyżej 5501,00 zł

60%

40%

 

6. TABELA ODPŁATNOŚCI DOT. WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ DZIAŁ SOCJALNY ORAZ SEKCJI  DZIAŁAJACYCH W UŁ

Przychód brutto pracownika z UŁ, emeryta, rencisty

               % odpłatności prac, emeryt, rencista

               % dofinansowania prac, emeryt, rencista

               % odpłatność członka rodziny

% dofinansowanie członka rodziny

Do 3500,00 zł

               25%

               75%

               45%

               55%

3501,00-4500,00 zł

               30%

               70%

               50%

               50%

4501,00-5500,00 zł

               35%

               65%

               55%

               45%

Powyżej 5501,00 zł

               40%

               60%

               60%

               40%

 

7. TABELA DOFINANSOWAŃ DO ZAKUPIONYCH BILETÓW TEATRALNYCH

Przychód brutto pracownika z UŁ, emeryta, rencisty

% dofinansowania

% odpłatności

Do 3500,00 zł

55%

45%

3501,00-4500,00 zł

50%

50%

4501,00-5500,00 zł

45%

55%

Powyżej 5501,00 zł

40%

60%

               TABELA   ODPŁATNOŚCI   DOTYCZĄCA :

WCZASÓW „POD GRUSZĄ,  WCZASÓW   DLA  PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN,

KOLONII I OBOZÓW  DLA  DZIECI   I   MŁODZIEŻY

UZGODNIONA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

NA 2016r

  Max. koszt skierowania na wczasy w kraju i za granicą – 1.800 zł Max. koszt skierowania na kolonie, obóz w kraju                - 1.500 zł Max. koszt skierowania na kolonie, obóz za granicą           - 1.750 zł Max. koszt skierowania na zimowiska                                  - 1.200 zł  
Przychód brutto na osobę Wysokość dof. wczasów „pod gruszą” na osobę % odpłatności za wczasy % dofinansow. do wczasów % odpłatności za kolonie-wyjazd 1-go dziecka % odpłatności za kolonie-wyjazd 2-ki dzieci
    Do 1.600zł 1.250 zł 10% 90 % ryczałt – 100 zł ryczałt – 100 zł
1.601   - 2.400 zł 1.100 zł 15 % 85 % 10 % 6%
2.401   - 3.200 zł 1.000 zł 20 % 80 % 20 % 12 %
3.201   - 4.000 zł 900 zł 25 % 75 % 25 % 15 %
4.001   - 4.800 zł 800 zł 30 % 70 % 30 % 20 %
4.801   - 5.600 zł 650 zł 35 % 65 % 35 % 23 %
Powyżej 5.601 zł 500 zł 40 % 60 % 40 % 25 %
  UWAGA ! W sytuacji kiedy procentowa odpłatność za kolonie lub obóz byłaby mniejsza od ustalonego ryczałtu, będzie ona naliczana  w wysokości ryczałtu.