Zasady i tryb organizacji i korzystania z wycieczek reguluje Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 66 z dnia 23-03-2009 (wraz z późniejszymi zmianami), dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 6

 

Informacje o wycieczkach są umieszczane w Aktualnościach.

 

UWAGA!
Dział Spraw Socjalnych UŁ przypomina, że zgodnie z Zarządzeniem nr 66 Kanclerza UŁ z dn. 27.03.2009 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w przypadku zatrudnienia na UŁ obojga małżonków, pracownikom tym oraz uprawnionym członkom ich rodzi nie przysługuje prawo do podwójnych świadczeń socjalnych.
W związku z powyższym, pracownicy ubiegający się o dofinansowanie z ZFŚS UŁ dla dziecka/dzieci (uprawnionych członków ich rodziny) powinni obowiązkowo w Dziale Spraw Socjalnych UŁ złożyć Deklarację z informacją, który z pracowników będzie uprawniony do pobierania świadczeń socjalnych na dziecko/dzieci.
Na podstawie Deklaracji pracownik (tylko jeden z małżonków) będzie uprawniony do ubiegania się o wszystkie typy świadczeń socjalnych dla wskazanych na dokumencie dziecka/dzieci.

 

 

TABELA ODPŁATNOŚCI DOT. WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ DZIAŁ SOCJALNY ORAZ SEKCJI DZIAŁAJĄCYCH W UŁ W ROKU 2019

Przychód brutto na osobę % odpłatności % dofinansowania
do 2400,00 zł 35% 65%
2401,00 - 4000,00 zł 40% 60%
4001,00 - 5600,00 zł 45% 55%
powyżej 5601,00 zł 50% 50%

 

 

 

 

 

 

Na Uniwersytecie Łódzkim działają 4 Sekcje Turystyczne:

 

1. Sekcja Turystyki Rowerowej UŁ

Przewodnicząca: dr Agnieszka Rochmińska

tel. 606-993-151

e-mail: agaroch@gmail.com

 

2. Sekcja Emerytów i Rencistów przy Radzie Zakładowej ZNP

Przewodnicząca: Elżbieta Porazińska

tel. 635-42-33

tel. 42 678-33-40, 42 678-33-40, 516-269-562

 

3. Sekcja Turystyki Pieszej UŁ

Przewodniczący: Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Andrijewski

tel. 42 635-57-74

e-mail: grzegorz@chemia.uni.lodz.pl

 

4. Sekcja Żeglarska UŁ

Komandor: Zbigniew Zdrojewski

tel. 42 635-59-96

e-mail: zbigniew.zdrojewski@uni.lodz.pl, zbizdroj@uni.lodz.pl