ŚWIADCZENIA SOCJALNE Z ZFŚS NA 2018 r

UZGODNIONE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

 

UWAGA!
Dział Spraw Socjalnych UŁ przypomina, że zgodnie z Zarządzeniem nr 66 Kanclerza UŁ z dn. 27.03.2009 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w przypadku zatrudnienia na UŁ obojga małżonków, pracownikom tym oraz uprawnionym członkom ich rodzi nie przysługuje prawo do podwójnych świadczeń socjalnych.
W związku z powyższym, pracownicy ubiegający się o dofinansowanie z ZFŚS UŁ dla dziecka/dzieci (uprawnionych członków ich rodziny) powinni obowiązkowo w Dziale Spraw Socjalnych UŁ złożyć Deklarację z informacją, który z pracowników będzie uprawniony do pobierania świadczeń socjalnych na dziecko/dzieci.
Na podstawie Deklaracji pracownik (tylko jeden z małżonków) będzie uprawniony do ubiegania się o wszystkie typy świadczeń socjalnych dla wskazanych na dokumencie dziecka/dzieci.

 

 

  1. WYPOCZYNEK PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN

Wczasy zorganizowane – max. koszt skierowania w kraju i za granicą – 1. 800 zł

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWAŃ DO WCZASÓW „POD GRUSZĄ”

 Przychód brutto/osobę  dof. dla prac.,emeryta, rencisty UŁ oraz czł. rodziny pracownika
      Do  -  1.600  zł 1.250  zł/osobę
 1.601 -    2.400 zł  1.100  zł/osobę
 2.401  -  3.200 zł 1.000 zł/osobę
 3.201  -  4.000 zł  900  zł/osobę
 4.001  -  4.800 zł 800  zł/osobę
 4.801  -  5.600 zł 650 zł/osobę
 powyżej - 5.601 zł 500  zł/osobę

                                                           

 Wnioski  należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  31 października 2018r  na rok 2018 w Dziale Spraw Socjalnych UŁ ul. Narutowicza 68 pok. 11  w godz. 7,30- 15,30

 

 

  1. WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY ( w kraju i za granicą)
  • wartość skierowania na zimowiska 1.200 zł
  • MAX. wartość skierowania na kolonie i obozy w kraju -1.500 zł, za granicą -1.750 zł

         

 

  1. WYSOKOŚCI POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE Z ZFŚS :
Remont bieżący mieszkania do 15.000,00 zł
Remont bieżący domu do 18.000,00 zł
Kupno mieszkania lub domu do 60.000,00 zł
Budowa domu do 60.000,00 zł

 

 

  1. DOFINANSOWANIA DO PRZEDSZKOLI
 Przychód brutto na osobę  % dofinansowania
 do 2400,00 zł  60%  jednak nie więcej niż 180 zł
 2401,00 - 4000,00 zł  50%  jednak nie więcej niż 150 zł
 4001,00 - 5600,00 zł  40%  jednak nie więcej niż 120 zł
 powyżej 5601,00 zł  30%  jednak nie więcej niż 90 zł

 

 

5. TABELA ODPŁATNOŚCI I DOFINANSOWAŃ KART SPORTOWYCH FITPROFIT 

Przychód brutto na osobę  Karta imienna pełen zakres usług   Karta basenowa dla dziecka do 15 roku życia  
Wartość karty odpłatność pracownika dofinansowanie UŁ Wartość karty odpłatność pracownika dofinansowanie UŁ
Do 4.000,00 zł/m-c 62 zł/m-c 22 zł/m-c 40 zł/m-c 15 zł/m-c 0 zł/m-c 15 zł/m-c
Powyżej 4.000,00 zł/m-c 62 zł/m-c 32 zł/m-c 30 zł/m-c 15 zł/m-c 5 zł/m-c 10 zł/m-c

 

 

     5a. TABELA DOFINANSOWAŃ DO KARNETÓW ZAKUPIONYCH INDYWIDUALNIE NA PŁYWALNIACH MIEJSKICH ORAZ DO ZAJĘĆ REKREACYJNYCH  ORGANIZOWANYCH PRZEZ CWFIS PRZY UL. STYRSKIEJ (DOTYCZY EMERYTÓW UŁ)

Przychód brutto na osobę % dofinansowania % odpłatności
do 2400,00 zł 55% 45%
2401,00 - 4000,00 zł 50% 50%
4001,00 - 5600,00 zł 45% 55%
powyżej 5601,00 zł 40% 60%

 

 

 

6. TABELA ODPŁATNOŚCI DOT. WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ DZIAŁ SOCJALNY ORAZ SEKCJI  DZIAŁAJĄCYCH W UŁ

Przychód brutto na osobę % odpłatności % dofinansowania
do 2400,00 zł 35% 65%
2401,00 - 4000,00 zł 40% 60%
4001,00 - 5600,00 zł 45% 55%
powyżej 5601,00 zł 50% 50%

 

 

 

7. TABELA DOFINANSOWAŃ DO ZAKUPIONYCH BILETÓW TEATRALNYCH

MAX suma faktur- 500,00 zł

 Przychód brutto na osobę % dofinansowania % odpłatności
 do 2400,00 zł 55% 45%
 2401,00 – 4000,00 zł 50% 50%
 4001,00 – 5600,00 zł 45% 55%
 powyżej 5601,00 zł 40% 60%

 

 

 TABELA DOFINANSOWAŃ DOTYCZĄCA:

WCZASÓW "POD GRUSZĄ",

WCZASÓW DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN,

KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

UZGODNIONA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

NA 2018 r

 

Max. koszt skierowania na wczasy zakupione indywidualnie w kraju i za granicą wynosi 1.800,00 zł
Max. koszt skierowania na kolonie, obóz w kraju wynosi 1.500,00 zł
Max. koszt skierowania na kolonie, obóz za granicą wynosi 1.750,00 zł
Max. koszt skierowania na zimowiska wynosi 1.200,00 zł

 

Przychód brutto na osobę

Wysokość dofinansowania do wczasów "pod gruszą" na osobę

% dofinansowania do wczasów zakup ind.

% dofinansowania do kolonii/zimowiska -wyjazd 1-go dziecka

% dofinansowania do kolonii/zimowiska -wyjazd 2-ki dzieci

Do 1.600 zł

1.250 zł

90 %

opłata ryczałtowa - 100 zł

opłata ryczałtowa - 100 zł

1.601 - 2.400 zł

1.100 zł

85 %

90 %

94 %

2.401 - 3.200 zł

1000 zł

80 %

80 %

88 %

3.201 - 4.000 zł

900 zł

75 %

75 %

85 %

4.001 - 4.800 zł

800 zł

70 %

70 %

80 %

4.801 - 5.600 zł

650 zł

65 %

65 %

77 %

Powyżej 5.601 zł

500 zł

60 %

60 %

75 %

 

UWAGA !

W sytuacji kiedy procentowa odpłatność za kolonie lub obóz byłaby mniejsza od ustalonego ryczałtu, będzie ona naliczana  w wysokości ryczałtu.