Pożyczki

Zasady i tryb udzielania pomocy w formie pożyczki reguluje Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 90 z dnia 23-03-2017, dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 4 do tego zarządzenia. Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o wypełnienie tzw. Wniosku o pożyczkę mieszkaniową. Emeryci dokonują spłat pożyczki na konto UŁ o numerze: PKO S.A. II/o Łódź 90 1240 3028 1111 0000 2822 2707

Zapomogi

Zasady i tryb przyznawania pomocy rzeczowej i finansowej reguluje Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 90 z dnia 23-03-2017, dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 3, którego wyciąg znajduje się tutaj. Warunkiem ubiegania się o pomoc jest złożenie wniosku o zapomogę wraz z udokumentowaniem zaistniałej sytuacji losowej.