INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, zwany dalej: „Administratorem”;
 2. W każdym przypadku Pani/Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
  1. na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych pok. 203;
  2. e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń z Funduszu.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa m.in. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz przyjętych w Uniwersytecie aktów wewnętrznych.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.
 7. Jednocześnie pracodawca informuje, że ma Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych jeżeli dotyczy,
  4. przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację wskazanych celów przetwarzania.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).