Szanowni Państwo, Informujemy, że obecny program sportowo-rekreacyjny kończy się z dniem 31.07.2017 r. Wychodząc jednak naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Uniwersytet Łódzki przeprowadził postępowanie przetargowe na usługi sportowo-rekreacyjne w ramach którego zawarto umowę z firmą Vanity Style na okres 01.08.2017 – 31.07.2019 r. W postępowaniu wynegocjowano niższą cenę karnetu, którego wartość to 62 zł za pełen zakres usług oraz 15 zł za karnet basenowy dla dzieci. Odpłatność z tytułu nabycia karnetu przedstawia poniższa tabela:
  Przychód brutto na osobę Karta imienna pełen zakres usług Karta basenowa dla dziecka do 15 roku życia
Wartość karty odpłatność pracownika dofinansowanie UŁ Wartość karty odpłatność pracownika dofinansowanie UŁ
Do 4.000,00 zł/m-c 62 zł/m-c 22 zł/m-c 40 zł/m-c   15 zł/m-c   0 zł/m-c 15 zł/m-c
Powyżej 4.000,00 zł /m-c 62 zł/m-c 32 zł/m-c 30 zł/m-c   15 zł/m-c   5 zł/m-c 10 zł/m-c
 Kwota dofinansowania podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych.   Zasady otrzymania kart i korzystania z nich są następujące:
  1. Wszystkie osoby obecnie posiadające kartę FitProfit i chcące kontynuować uczestnictwo w programie, a także osoby pragnące przystąpić do programu proszone są o :
- złożenie wniosku w Dziale Spraw Socjalnych ul. Narutowicza 68 Łódź, pok. 6 (wniosek można pobrać ze strony dss.uni.lodz.pl lub z portalu pracowniczego) do 10 lipca br z możliwością kontynuacji/przystąpienia  od 1 sierpnia br lub - złożenie wniosku do 10 dnia każdego m-ca z możliwością korzystania z usług od m-ca następnego.
  1. Pracownik może dokonać zakupu karty imiennej dla siebie i jednego uprawnionego członka rodziny*.
  2. Warunkiem wykupienia karty dla członka rodziny jest zakup karty dla wnioskodawcy.
  3. Obecnie obowiązujące karty zachowują ważność. Warunkiem ich aktywacji jest złożenie wniosku w Dziale Socjalnym.
  4. Liczba kart jest ograniczona; nabycie karty możliwe będzie w dowolnym czasie trwania umowy, aż do wyczerpania posiadanych przez UŁ kart.
  5. Możliwe są rezygnacje z korzystania z usług, które należy zgłaszać do Działu Socjalnego do 10 dnia każdego miesiąca.
  6. Po odbiór imiennej karty, należy zgłaszać się do Działu Spraw Socjalnych od 25 dnia każdego miesiąca.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel:
  • 635 41 81, 635 41 83
*Przez członka rodziny rozumie się współmałżonka oraz dzieci do ukończenia 18 roku życia, a także jeśli kształcą się do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.