Wypoczynek pracowników, emerytów, rencistów oraz uprawnionych członków ich rodzin

Wypoczynek pracowników, emerytów, rencistów oraz uprawnionych członków ich rodzin regulowany jest Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 54 z dnia 15-12-2016. Dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 1 do tego zarządzenia.

Osoby zainteresowane tą formą dofinansowania proszone są o wypełnienie „Wniosku o wczasy pod gruszą„.

Wnioski  należy składać max. do dnia 31 października 2016r  na rok 2016 w Dziale Spraw Socjalnych UŁ ul. Narutowicza 68 pok 6 w godz. 7,30- 15,30

 

Wypoczynek dzieci i młodzieży
Wypoczynek dzieci i młodzieży regulowany jest Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 54 z dnia 15-12-2016, dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 2 do tego zarządzenia, którego wyciąg znajduje się poniżej.

Osoby zainteresowane tą formą dofinansowania proszone są o wypełnienie  „Wniosku o zakupie na kolonie„.

Wnioski należy składać w terminach:

  • kolonie i obozy letnie do 30.04 każdego roku
  • zimowiska do 30.11 każdego roku

Wielkości świadczeń socjalnych z ZFŚS na 2016 r. uzgodnione ze związkami zawodowymi

1. Wypoczynek pracowników i ich rodzin

Wczasy zorganizowane max. koszt skierowania w kraju i za granicą 1.800 zł

2. Wypoczynek dzieci i młodzieży ( w kraju i za granicą)

MAX. wartość skierowania na zimowiska – 1.200 zł
MAX. wartość skierowania na kolonie i obozy w kraju-1.500 zł ; za granicą – 1.750 zł

Dofinansowania do wczasów dla pracowników UŁ oraz do kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży dotyczą zarówno wyjazdów krajowych jak i zagranicznych. Podstawą wypłaty dofinansowania jest faktura wystawiona przez Biuro organizujące wyjazd.

3. Wysokości pożyczek na cele mieszkaniowe z ZFŚS :

  • Remont bieżący mieszkania do 15.000 zł
  • Remont bieżący domu do 18.000 zł
  • Kupno mieszkania lub domu do 60.000 zł
  • Budowa domu do 60.000 zł

Tabela odpłatności dotycząca: wczasów pod gruszą, wczasów dla pracowników i ich rodzin kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży.


Przychód brutto na osobę Wysokość dof.wczasów pod gruszą na osobę odpłatności za wczasy dofinansow. wczasów odpłatności za kolonie-wyjazd 1-go dziecka odpłatności za kolonie -wyjazd 2-ki dzieci
Do 1.600zł 1.250 zł 10% 90 % ryczałt 100 zł ryczałt 100 zł
1.601 – 2.400 zł 1.100 zł 15 % 85 % 10 % 6%
2.401 – 3.200 zł 1000 zł 20 % 80 % 20 % 12 %
3.201 – 4.000 zł 900 zł 25 % 75 % 25 % 15 %
4.001 – 4.800 zł 800 zł 30 % 70 % 30 % 20 %
4.801 – 5.600 zł 650 zł 35 % 65 % 35 % 23 %
Powyżej 5.601 zł 500 zł 40 % 60 % 40 % 25 %

UWAGA ! W sytuacji kiedy procentowa odpłatność za kolonie lub obóz byłaby mniejsza od ustalonego ryczałtu, będzie ona naliczana  w wysokości ryczałtu.

4. DOFINANSOWANIA DO PRZEDSZKOLI

Przychód brutto na osobę

% dofinansowania

do 2400,00 zł 60% jednak nie więcej niż 180 zł
2401,00 ? 4000,00 zł 50% jednak nie więcej niż 150 zł
4001,00 – 5600,00 zł 40% jednak nie więcej niż 120 zł
powyżej 5601,00 zł 30 % jednak nie więcej niż 90 zł

 

5. TABELA ODPŁATNOŚCI DOT. ZAJĘĆ REKREACYJNYCH ORAZ  DOFINANSOWAŃ DO KARNETÓW NA PŁYWALNIE MIEJSKIE  ZAKUPIONYCH INDYWIDUALNIE

Przychód brutto pracownika z UŁ , emeryta, rencisty % odpłatności % dofinansowania
Do 3500,00 zł 45% 55%
3501,00-4500,00 zł 50% 50%
4501,00-5500,00 zł 55% 45%
Powyżej 5501,00 zł 60% 40%

 

 

 

 

 

6. TABELA ODPŁATNOŚCI DOT. WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ DZIAŁ SOCJALNY ORAZ SEKCJI  DZIAŁAJĄCYCH W UŁ

Przychód brutto pracownika z UŁ, emeryta, rencisty % odpłatności prac, emeryt, rencista % dofinansowania prac, emeryt, rencista % odpłatność członka rodziny % dofinansowanie członka rodziny
Do 3500,00 zł 25% 75% 45% 55%
3501,00-4500,00 zł 30% 70% 50% 50%
4501,00-5500,00 zł 35% 65% 55% 45%
Powyżej 5501,00 zł 40% 60% 60% 40%

 

7. TABELA DOFINANSOWAŃ DO ZAKUPIONYCH BILETÓW TEATRALNYCH

Przychód brutto pracownika z UŁ, emeryta, rencisty % dofinansowania % odpłatności
Do 3500,00 zł 55% 45%
3501,00-4500,00 zł 50% 50%
4501,00-5500,00 zł 45% 55%
Powyżej 5501,00 zł 40% 60%