Zasady i tryb dofinansowania działalności rekreacyjno-sportowej reguluje Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 66 z dnia 27-03-2009 (wraz z późniejszymi zmianami), dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 5.

 

Osoby zainteresowane tą formą dofinansowania proszone są o wypełnienie i złożenie:

 

UWAGA!
Dział Spraw Socjalnych UŁ przypomina, że zgodnie z Zarządzeniem nr 66 Kanclerza UŁ z dn. 27.03.2009 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w przypadku zatrudnienia na UŁ obojga małżonków, pracownikom tym oraz uprawnionym członkom ich rodzi nie przysługuje prawo do podwójnych świadczeń socjalnych.
W związku z powyższym, pracownicy ubiegający się o dofinansowanie z ZFŚS UŁ dla dziecka/dzieci (uprawnionych członków ich rodziny) powinni obowiązkowo w Dziale Spraw Socjalnych UŁ złożyć Deklarację z informacją, który z pracowników będzie uprawniony do pobierania świadczeń socjalnych na dziecko/dzieci.
Na podstawie Deklaracji pracownik (tylko jeden z małżonków) będzie uprawniony do ubiegania się o wszystkie typy świadczeń socjalnych dla wskazanych na dokumencie dziecka/dzieci.

 

TABELA ODPŁATNOŚCI I DOFINANSOWAŃ KART FITPROFIT OD 01.08.2017 

Przychód brutto na osobę Karta imienna pełen zakres usług Karta basenowa dla dziecka do 15 roku życia
Wartość karty odpłatność pracownika dofinansowanie UŁ Wartość karty odpłatność pracownika dofinansowanie UŁ
Do 4.000,00 zł/m-c 62 zł/m-c 22 zł/m-c 40 zł/m-c 15 zł/m-c 0 zł/m-c 15 zł/m-c
Powyżej 4.000,00 zł/m-c 62 zł/m-c 32 zł/m-c 30 zł/m-c 15 zł/m-c 5 zł/m-c 10 zł/m-c

 

 

 TABELA DOFINANSOWAŃ DO KARNETÓW ZAKUPIONYCH INDYWIDUALNIE NA PŁYWALNIACH MIEJSKICH ORAZ DO ZAJĘĆ REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CWFIS PRZY UL. STYRSKIEJ (DOTYCZY EMERYTÓW UŁ) W ROKU 2019

Przychód brutto na osobę % dofinansowania % odpłatności
do 2400,00 zł 55% 45%
2401,00 - 4000,00 zł 50% 50%
4001,00 - 5600,00 zł 45% 55%
powyżej 5601,00 zł 40% 60%

 

 

 

 

 


 

KARTY SPORTOWO-REKREACYJNE - komunikaty

Szanowni Państwo,

w związku ze znacznym przekroczeniem miesięcznego limitu kart FitProfit zawartego w umowie z firmą VanityStyle Sp. z o.o., Dział Spraw Socjalnych UŁ zgodnie z decyzją Kanclerza UŁ ds. socjalnych i ogólnych zaakceptowaną przez związki zawodowe działające w Uniwersytecie Łódzkim wstrzymuje wydawanie kart FitProfit od miesiąca stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Uniwersytet Łódzki przeprowadził postępowanie przetargowe na usługi sportowo-rekreacyjne w ramach którego zawarto umowę z firmą Vanity Style na okres 01.08.2017 – 31.07.2019 r. W postępowaniu wynegocjowano niższą cenę karnetu, którego wartość to 62 zł za pełen zakres usług oraz 15 zł za karnet basenowy dla dzieci.

Odpłatność z tytułu nabycia karnetu przedstawia powyższa tabela.

Zasady otrzymania kart i korzystania z nich są następujące:

 1. Wszystkie osoby obecnie posiadające kartę FitProfit i chcące kontynuować uczestnictwo w programie, a także osoby pragnące przystąpić do programu proszone są o : 
  1. złożenie wniosku w Dziale Spraw Socjalnych ul. Narutowicza 68 Łódź, pok. 11 (wniosek można pobrać ze strony dss.uni.lodz.pl lub z portalu pracowniczego) do 10 lipca br z możliwością kontynuacji/przystąpienia  od 1 sierpnia br lub
  2. złożenie wniosku do 10 dnia każdego m-ca z możliwością korzystania z usług od m-ca następnego.
 1. Pracownik może dokonać zakupu karty imiennej dla siebie i jednego uprawnionego członka rodziny*.
 2. Warunkiem wykupienia karty dla członka rodziny jest zakup karty dla wnioskodawcy.
 3. Obecnie obowiązujące karty zachowują ważność. Warunkiem ich aktywacji jest złożenie wniosku w Dziale Socjalnym.
 4. Liczba kart jest ograniczona; nabycie karty możliwe będzie w dowolnym czasie trwania umowy, aż do wyczerpania posiadanych przez UŁ kart.
 5. Możliwe są rezygnacje z korzystania z usług, które należy zgłaszać do Działu Socjalnego do 10 dnia każdego miesiąca.
 6. Po odbiór imiennej karty, należy zgłaszać się do Działu Spraw Socjalnych od 25 dnia każdego miesiąca.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 42 635 41 81, 42 635 41 83.

* Przez członka rodziny rozumie się współmałżonka oraz dzieci do ukończenia 18 roku życia, a także jeśli kształcą się do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

 

UWAGA!

Informujemy, iż TYLKO Emeryci/ Renciści UŁ mogą skorzystać  z dofinansowania do karnetu zakupionego indywidualnie na basen oraz skorzystać z dofinansowania na karnety zakupione indywidualnie w CWFiS przy ul. Styrskiej na zajęcia rekreacyjne (gimnastyka zdrowotna, siłownia, yoga, aerobic).

Aby skorzystać z dofinansowania do zajęć rekreacyjnych odbywających się w CWFiS, należy samodzielnie wykupić karnet i przedstawić imienną fakturę w Dziale Spraw Socjalnych.

Wysokość dofinansowań dla emerytów i rencistów UŁ realizowana jest w oparciu o tabele dofinansowań na dany rok kalendarzowy ustaloną przez Kanclerza UŁ w uzgodnieniu z uczelnianymi organami związków zawodowych (Regulamin § 9 pkt 7 oraz załącznik nr 5 pkt 4 i 9).