Rekreacja

Zasady i tryb dofinansowania działalności rekreacyjno-sportowej reguluje Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 66 z dnia 27-03-2009 (wraz z późniejszymi zmianami), dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 5.

Osoby zainteresowane tą formą dofinansowania proszone są o wypełnienie wniosku dla emerytów lub wniosku dla pracowników.

TABELA ODPŁATNOŚCI I DOFINANSOWAŃ KART FITPROFIT OD 01.08.2017 

Przychód brutto na osobę Karta imienna pełen zakres usług Karta basenowa dla dziecka do 15 roku życia
Wartość karty odpłatność pracownika dofinansowanie UŁ Wartość karty odpłatność pracownika dofinansowanie UŁ
Do 4.000,00 zł/m-c 62 zł/m-c 22 zł/m-c 40 zł/m-c

 

15 zł/m-c

 

0 zł/m-c 15 zł/m-c
Powyżej 4.000,00 /m-c 62 zł/m-c  32 zł/m-c 30 zł/m-c

 

15 zł/m-c

 

5 zł/m-c 10 zł/m-c

 

 TABELA DOFINANSOWAŃ DO KARNETÓW ZAKUPIONYCH INDYWIDUALNIE NA PŁYWALNIACH MIEJSKICH ORAZ DO ZAJĘĆ REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CWFIS PRZY UL. STYRSKIEJ (DOTYCZY EMERYTÓW UŁ)

Przychód brutto na osobę % dofinansowania % odpłatności
do 2400,00 zł 55% 45%
2401,00 - 4000,00 zł 50% 50%
4001,00 - 5600,00 zł 45% 55%
powyżej 5601,00 zł 40% 60%

 

 

 

 

 

KARTY SPORTOWO-REKREACYJNE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że obecny program sportowo-rekreacyjny kończy się z dniem 31.07.2017 r.

Wychodząc jednak naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Uniwersytet Łódzki przeprowadził postępowanie przetargowe na usługi sportowo-rekreacyjne w ramach którego zawarto umowę z firmą Vanity Style na okres 01.08.2017 – 31.07.2019 r. W postępowaniu wynegocjowano niższą cenę karnetu, którego wartość to 62 zł za pełen zakres usług oraz 15 zł za karnet basenowy dla dzieci.

Odpłatność z tytułu nabycia karnetu przedstawia powyższa tabela.

Zasady otrzymania kart i korzystania z nich są następujące:

 1. Wszystkie osoby obecnie posiadające kartę FitProfit i chcące kontynuować uczestnictwo w programie, a także osoby pragnące przystąpić do programu proszone są o :

- złożenie wniosku w Dziale Spraw Socjalnych ul. Narutowicza 68 Łódź, pok. 6 (wniosek można pobrać ze strony dss.uni.lodz.pl lub z portalu pracowniczego) do 10 lipca br z możliwością kontynuacji/przystąpienia  od 1 sierpnia br

lub

- złożenie wniosku do 10 dnia każdego m-ca z możliwością korzystania z usług od m-ca następnego.

 1. Pracownik może dokonać zakupu karty imiennej dla siebie i jednego uprawnionego członka rodziny*.
 2. Warunkiem wykupienia karty dla członka rodziny jest zakup karty dla wnioskodawcy.
 3. Obecnie obowiązujące karty zachowują ważność. Warunkiem ich aktywacji jest złożenie wniosku w Dziale Socjalnym.
 4. Liczba kart jest ograniczona; nabycie karty możliwe będzie w dowolnym czasie trwania umowy, aż do wyczerpania posiadanych przez UŁ kart.
 5. Możliwe są rezygnacje z korzystania z usług, które należy zgłaszać do Działu Socjalnego do 10 dnia każdego miesiąca.
 6. Po odbiór imiennej karty, należy zgłaszać się do Działu Spraw Socjalnych od 25 dnia każdego miesiąca.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel:

 • 635 41 81, 635 41 83

*Przez członka rodziny rozumie się współmałżonka oraz dzieci do ukończenia 18 roku życia, a także jeśli kształcą się do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

UWAGA!

Informujemy, iż TYLKO Emeryci/ Renciści UŁ mogą skorzystać  z dofinansowania do karnetu zakupionego indywidualnie na basen oraz skorzystać z dofinansowania na karnety zakupione indywidualnie w CWFiS przy ul. Styrskiej na zajęcia rekreacyjne (gimnastyka zdrowotna, siłownia, yoga, aerobic).

Aby skorzystać z dofinansowania do zajęć rekreacyjnych odbywających się w CWFiS, należy samodzielnie wykupić karnet i przedstawić imienną fakturę w Dziale Spraw Socjalnych.

Wysokość dofinansowań dla emerytów i rencistów UŁ realizowana jest w oparciu o tabele dofinansowań na dany rok kalendarzowy ustaloną przez Kanclerza UŁ w uzgodnieniu z uczelnianymi organami związków zawodowych (Regulamin § 9 pkt 7 oraz załącznik nr 5 pkt 4 i 9).

 

KARTY SPORTOWO-REKREACYJNE

Szanowni Państwo,

Chcąc umożliwić pracownikom jak największy dostęp do najbardziej im odpowiadających usług sportowo-rekreacyjnych, UŁ informuje, iż w roku akademickim 2016/2017, zmieniają się zasady dofinansowania tych usług z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Jest to efekt umowy zawartej na okres 01.11.2016r. – 31.10.2017r. z firmą VanityStyle, w ramach której pracownik UŁ może dokonać zakupu karty.

Zasady otrzymania kart i korzystania z nich są następujące:

 1. Pracownik może dokonać zakupu karty imiennej dla siebie i jednego, uprawnionego członka rodziny*, upoważniającej do nielimitowanego* korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych w obiektach na terenie całego kraju, a  w szczególności w Łodzi i na terenie województwa łódzkiego.
 2. Warunkiem wykupienia karty dla członka rodziny jest zakup karty dla wnioskodawcy.
 3. Usługi oferowane w ramach kart, to co najmniej: aerobic, aqua aerobic, basen, joga, pilates, siłownia, taniec, sporty lub sztuki walki, ścianka wspinaczkowa, spinning lub indor cycling (aktualny, szczegółowy zakres usług i obiektów dostępny jest na stronie www.vanitystyle.pl).
 4. Warunkiem otrzymania karty jest złożenie wniosku w Dziale Spraw Socjalnych ul. Narutowicza 68 Łódź, pok. 6 ( wniosek można pobrać na stronie dss.uni.lodz.pl lub w portalu pracowniczym) w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, z możliwością korzystania z karty od m-ca następnego.

Wnioski o zakup karty z możliwością korzystania z usług od listopada 2016r. przyjmuje Dział Spraw Socjalnych do dnia 10 października 2016r.

 1. Liczba kart jest ograniczona; nabycie karty możliwe będzie w dowolnym czasie trwania umowy aż do wyczerpania posiadanych przez UŁ kart.
 2. Możliwe są rezygnacje z korzystania z usług, które należy zgłaszać do Działu Socjalnego do 10 dnia każdego miesiąca
 1. Odpłatność z tytułu nabycia kart zostanie potrącona z poborów pracownika wg poniższej tabeli:

 

Przychód pracownika

z UŁ

Karta imienna pełen zakres usług Karta basenowa dla dziecka do 15roku życia
Wartość karty odpłatność pracownika dofinansowanie UŁ Wartość karty odpłatność pracownika dofinansowanie UŁ
Do 4.000,00 zł/m-c 70zł/m-c 30zł/m-c 40zł/m-c

 

20zł/m-c

 

5zł/m-c 15zł/m-c
Powyżej 4.000,00 /m-c 70zł/m-c 40zł/m-c 30zł/m-c

 

20zł/m-c

 

10zł/m-c 10zł/m-c
 1. Po odbiór imiennej karty, należy zgłaszać się do Działu Spraw Socjalnych od 25 dnia każdego miesiąca.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt  pod nr tel.:

(42) 635-41-81, (42) 635-41-83.

 

 

UWAGA!

Informujemy, iż TYLKO Emeryci/ Renciści UŁ mogą skorzystać na dotychczasowych warunkach z dofinansowania do karnetu zakupionego indywidualnie na basen oraz skorzystać z dofinansowania na karnety zakupione indywidualnie w CWFiS przy ul. Styrskiej na zajęcia rekreacyjne (gimnastyka zdrowotna, siłownia, yoga, aerobic).

Aby skorzystać z dofinansowania do zajęć rekreacyjnych odbywających się w CWFiS, należy samodzielnie wykupić karnet i przedstawić imienną fakturę w Dziale Spraw Socjalnych.

Wysokość dofinansowań dla emerytów i rencistów UŁ realizowana jest w oparciu o tabele dofinansowań na dany rok kalendarzowy ustaloną przez Kanclerza UŁ w uzgodnieniu z uczelnianymi organami związków zawodowych (Regulamin § 9 pkt 7 oraz załącznik nr 5 pkt 4 i 9).

Tabela dofinansowań dot. rekreacji dla emerytów i rencistów UŁ uzgodniona ze związkami zawodowymi na 2016 r. 
Przychód m-czny brutto emeryta/rencisty UŁ % dofinansowania % odpłatności
Do 3500,00 zł 55 % 45 %
3501,00-4500,00 zł 50 % 50 %
4501,00-5500,00 zł 45 % 55 %
Powyżej 5501,00 zł 40% 60 %

 

 

*Przez członka rodziny rozumie się współmałżonka oraz dzieci do ukończenia 18 roku życia, a także jeśli kształcą się do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

*Nielimitowany dostęp oznacza możliwość korzystania z różnych usług w różnych obiektach sportowo-rekreacyjnych tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji uwzględniając regulaminy obiektów.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turystyka

Zasady i tryb organizacji i korzystania z wycieczek reguluje Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 66 z dnia 23-03-2009 (wraz z późniejszymi zmianami), dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 6

Informacje o wycieczkach są umieszczane w Aktualnościach.

Sekcje turystyczne

Na UŁ działają 4 sekcje turystyczne.

Sekcja Turystyki Rowerowej UŁ

Przewodnicząca:dr Agnieszka Rochmińska
tel. 606-993-151

e-mail: agaroch@gmail.com

Sekcja Emerytów i Rencistów przy Radzie Zakładowej ZNP

Przewodnicząca: Elżbieta Porazińska

tel. 635-42-33

tel. 42 678-33-40, 42 678-33-40,  516-269-562

Sekcja Turystyki Pieszej UŁ

Przewodniczący:Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Andrijewski
tel. 635-57-74
e-mail: grzegorz@chemia.uni.lodz.pl

Sekcja Żeglarska UŁ

Komandor:Zbigniew Zdrojewski
tel. 635-59-96
e-mail: zbigniew.zdrojewski@uni.lodz.pl, zbizdroj@uni.lodz.pl