Pożyczki

Zasady i tryb udzielania pomocy w formie pożyczki reguluje Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 66 z dnia 27-03-2009 (wraz z późniejszymi zmianami), dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 4 do tego zarządzenia.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o wypełnienie tzw. Wniosku o pożyczkę mieszkaniową.

Emeryci dokonują spłat pożyczki na konto UŁ o numerze:

PKO S.A. II/o Łódź 90 1240 3028 1111 0000 2822 2707

Zapomogi

Zasady i tryb przyznawania pomocy rzeczowej i finansowej reguluje Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 66 z dnia 27-03-2009 (wraz z późniejszymi zmianami), dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 3, którego wyciąg znajduje się tutaj.

Warunkiem ubiegania się o pomoc jest złożenie wniosku o zapomogę wraz z udokumentowaniem zaistniałej sytuacji losowej.