Dział Spraw Socjalnych informuje, że od 01.01.2014 r.

nie prowadzi sprzedaży biletów w ramach działalności kulturalno-oświatowej.

Istnieje możliwość  otrzymania dofinansowania, którego podstawą  jest złożenie wniosku w Dziale Spraw Socjalnych.

Dofinansowaniu podlegają spektakle teatralne, koncerty, imprezy estradowe.

Wniosek na 2015 może być złożony wraz z pierwszym dokumentem stwierdzającym nabycie biletów tj. faktury, rachunku lub potwierdzenia przelewu na imprezę kulturalno ?oświatową.

Dofinansowanie realizowane będzie w oparciu o tabelę dofinansowań na rok 2015

Podstawą wyliczenia wysokości dofinansowania jest przychód brutto pracownika, uzyskany w Uniwersytecie Łódzkim na podstawie PIT-u za rok poprzedzający świadczenie. 

Emeryci, renciści UŁ ? byli pracownicy UŁ przedstawiają swój przychód brutto na podstawie PIT-ów za miniony rok kalendarzowy.Wypłata dofinansowania nastąpi w m-c bieżącym za faktury, rachunki, przelewy  dostarczone do 5 dnia tego miesiąca. Wszystkie dowody wpłat dostarczone po tym terminie skutkować będą  wypłatą dofinansowania w miesiącu następnym.

 Szczegóły reguluje załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 87 Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19.12.2013 r.

Wniosek o dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej – pobierz 


.02.2011